Regulamin

REGULAMIN O.W. ,,Laguna”

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

Klienci korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.

 1. Opłaty za zakwaterowanie w ośrodku określa cennik.
 2. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu, najpóźniej w dniu następnym do godziny 10.00, prosimy bardzo o dotrzymanie tego obowiązku.
 3. Klienci ośrodka zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u naszego pracownika. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
 4. W ośrodku obowiązuje doba hotelowa od godz.16.00 w dniu przyjazdu do godz.10.00 w dniu wyjazdu.
 5. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 6. Klient ośrodka przywożący ze sobą psa lub inne zwierze domowe obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ażeby zwierzę nie zagrażało innym wczasowiczom bądź pracownikom ośrodka, w szczególności zwierzę powinno być prowadzone na smyczy i mieć założony kaganiec. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką pozostaje ono w ośrodku.
 7. Za pobyt zwierząt w ośrodku pobiera się opłatę w wysokości określonej przez cennik usług
 8. W ośrodku obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 6.00.
 9. Klient może organizować uroczystości okazjonalne w wynajmowanym pokoju tylko po uprzednim uzyskaniu zgody kierownictwa i w granicach czasowych określonych tą zgodą.
 10. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy) powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
 11. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta.
 12. W momencie przekazania przez recepcję klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami, na życzenie pokój może zostać sprzątnięty, w tym celu należy uzgodnić tą usługę z personelem.
 13. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.
 14. W obiekcie zabronione jest:
  • zakłócanie spokoju,
  • zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących klientami ośrodka) w pokojach po godz.22.00 zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
  • zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,
 15. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 16. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów.
 17. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc , a następnie zniszczone.
 18. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody. Regulamin ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie www. owlaguna.pl do indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach meldunkowych na tablicy informacyjnej. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli i obowiązuje od dnia 01 września 2006r.